RT146 Scorodite

SOLD
RT146 – Scorodite
Ojuela Mine, Mapimi, Durango, Mexico
Thumbnail, 1.7 x 1.4 x 1 cm